EU Projects - Μελέτες

H ΕΤ.Α.Π. συμμετέχει σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα για λογαριασμό του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας και έχει εκπονήσει έρευνες και μελέτες που αφορούν τις επιχειρήσεις αλλά απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις. Στο πλαίσιο αυτό, έχει παράσχει τις υπηρεσίες της για την επιτυχή υλοποίηση των κάτωθι έργων:


 

Ψηφιακό Κέντρο Υπηρεσιών (One Stop Shop) Για Τη Διοικητική Εξυπηρέτηση, Την Αύξηση Της Ανταγωνιστικότητας & Της Εξωστρέφειας Των Επιχειρήσεων Του Ν. Μεσσηνίας – ΕυρωΑραβική Μεσογειακή Ηλεκτρονική Αγορά

Περιγραφή:

Το Έργο αποσκοπεί στην ολοκληρωμένη υποστήριξη των επιχειρήσεων – μελών του Επιμελητηρίου προς 3 βασικές κατευθύνσεις:

α) Την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας σε όλες τις συναλλαγές των ΜμΕ της Μεσσηνίας με τον Δημόσιο τομέα.

β) Την πολύπλευρη υποστήριξη των ΜμΕ του Ν. Μεσσηνίας στην προσπάθεια αύξησης της ανταγωνιστικότητάς τους σε εθνικό & διεθνές επίπεδο.

γ) Την προώθηση της ευρυζωνικότητας και των ευρυζωνικών υπηρεσιών σε ολόκληρη τη Μεσσηνία.

Φορέας υλοποίησης:

Υπ. Οικ, Ειδική Γραμμ. Ψηφιακού Σχεδιασμού, Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» (ΕΣΠΑ 2007-2013)

 


 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL Βελτίωση Και Ανάπτυξη Της Συνείδησης Για Την Απασχόληση Στην Πελοπόννησο

Περιγραφή:
Σκοπός του Έργου ήταν ο συντονισμός των δράσεων για τη στήριξη και τη διεύρυνση της Απασχόλησης στην περιφέρεια της Πελοποννήσου, μέσω της δικτύωσης των σημαντικότερων φορέων που εμπλέκονται με το ζήτημα αυτό σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Επικεφαλής εταίρος:
KEK Διάσταση


 

INSMED «Οικολογικές Καινοτομίες Στη Μεσόγειο» (Πρόγραμμα MED 2007-2013)

Περιγραφή:
Στόχος του Έργου είναι η δημιουργία ενός μηχανισμού που θα διευκολύνει την διάδοση μιας νέας αποτελεσματικής στρατηγικής διαχείρισης νερού στον αστικό, εμπορικό και βιομηχανικό τομέα, που θα επιτρέπει την αποτελεσματική συλλογή, αποθήκευση και χρήση των υδάτων σε εποχές λειψυδρίας. Οι τεχνικές και καινοτόμοι λύσεις που έχουν ήδη αναπτυχθεί θα καταγραφούν στο πλαίσιο του προγράμματος και θα δώσουν τη δυνατότητα πληροφόρησης της τοπικής κοινωνίας και των επιχειρήσεων προσδοκώντας στη βελτίωση της ποιότητας ζωής μέσω της μείωσης της κατανάλωσης πολύτιμων φυσικών πόρων, όπως το νερό. Πρόκειται για έναν καινοτόμο μηχανισμό στήριξης που φιλοδοξεί να συμβάλλει στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και των ικανοτήτων τους στη Μεσσηνία και την ευρύτερη μεσογειακή ζώνη, στην ενίσχυση της οικο-σύλληψης και στην δημιουργία επιχειρήσεων βιο-κλιματικού τύπου.

Επικεφαλής εταίρος:
Επιμελητήριο Μασσαλίας, Γαλλία 


 

MESVAL (Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ECOSIND)

Περιγραφή:
Το πρόγραμμα ασχολήθηκε με τη μείωση της χρήσης φυσικών πόρων, μείωση των καταλυτών της βιομηχανίας στο περιβάλλον και την ανάπτυξη στρατηγικών αξιολόγησης ως ένα εργαλείο στο πλαίσιο της οικολογικής βιομηχανίας.

Επικεφαλής εταίρος:
Universitad Politecnica de Catalunya-UPC (Ισπανία)


 

PRO-DIALOGUE (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-Άρθρο 6-Καινοτόμα Μέτρα)

Περιγραφή:
Το Pro-Dialogue συνιστά μια καινοτόμο πειραματική παρέμβαση σε θέματα που άπτονται: (α) της οικονομικής αναδιάρθρωσης και των επιπτώσεών της σε τοπικό επίπεδο, της ανάπτυξης, της απασχόλησης και της μεταβολής των ειδικοτήτων, (β) των δυνατοτήτων που παρέχει η αειφόρος ανάπτυξη στον αγροτικό τομέα και στην αγρο-βιομηχανία και (γ) της ενεργού συμμετοχής όλων των εμπλεκομένων, προς εξασφάλιση της προσαρμογής της επιχειρηματικής δραστηριότητας, της απασχόλησης και της επαγγελματικής κατάρτισης στις νέες συνθήκες. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του έργου βασίστηκαν στις συνθήκες και τις απαιτήσεις της ελληνικής πραγματικότητας καθώς χρησιμοποίησε ως κύριες περιοχές ανάλυσης και πειραματικής εφαρμογής 2 περιοχές και 2 βασικά τους προϊόντα (Ημαθία-ροδάκινα / Μεσσηνία-ελαιόλαδο). Αποτελέσματα του έργου ήταν ο σχεδιασμός ενός ολοκληρωμένου πλαισίου ενεργειών αντιμετώπισης των προβλημάτων σε σχέση με τον κοινωνικό διάλογο και στην ανάπτυξη εργαλείων προσαρμογής των εργαζομένων στις νέες συνθήκες απασχόλησης.

Επικεφαλής εταίρος:
Business Innovation Center - BIC Αττικής 


 

LAURA (IST – Information Society Technologies)

Περιγραφή:
Ανταποκρινόμενο στις πραγματικές ανάγκες των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, το έργο LAURA ανάπτυξε ένα περιεκτικό και καινοτόμο μοντέλο το οποίο επιτρέπει στις ΜΜΕ των λιγότερο ευνοημένων περιοχών της Ε.Ε. να αντιληφθούν και να εκμεταλλευθούν πλήρως τις ευκαιρίες που προκύπτουν από τις σύγχρονες πρακτικές του ηλεκτρονικού εμπορίου, εκμεταλλευόμενες τη θέση και τον ρόλο των τοπικών επιχειρηματικών μηχανισμών (π.χ. Επιμελητήρια). Σκοπός του έργου ήταν να προσδιορίσει ευκαιρίες για ενσωμάτωση ή/και ενίσχυση των σύγχρονων επιχειρηματικών πρακτικών ηλεκτρονικού εμπορίου σε συγκεκριμένες περιοχές 4 ευρωπαϊκών χωρών (Ελλάδα, Βουλγαρία, Γερμανία, Αγγλία). Για την προώθηση λύσεων του ηλεκτρονικού επιχειρείν, το έργο υιοθετεί την αρχιτεκτονική ebXLM συμπεριλαμβάνοντας την μοντελοποίηση επιχειρηματικών διαδικασιών, εμπορικών συμφωνιών και μηνυμάτων συνδιαλλαγής.

Επικεφαλής εταίρος:
Kingston University (UK)


 

B.A.S.E. Οικοδομώντας Στο Προσόν Της Εμπειρίας (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-Άρθρο 6-Καινοτόμα Μέτρα)

Περιγραφή:
Το BASE ασχολήθηκε με τις ανάγκες των εργαζομένων προχωρημένης ηλικίας και την προσαρμογή τους στις νέες απαιτήσεις της αγοράς. Η προσέγγιση επικεντρώθηκε στην αξιοποίηση του «κεφαλαίου» αυτής της κατηγορίας (εμπειρία και εξειδικευμένα προσόντα) προς όφελος και των ίδιων και των εργοδοτών. Εστίασε σε 6 περιοχές 5 κρατών και σε 2 κλάδους κλειδιά και κινήθηκε προς την ανάπτυξη και τη δοκιμή ενός καινοτόμου συνεκτικού μηχανισμού (εργαλεία μάθησης, μεθόδους σχεδιασμού και οργάνωσης εργασίας, δομές υποστήριξης και δικτύωσης κ.α.) προκειμένου να διευκολύνει τους εμπλεκόμενους να διαχειριστούν αποτελεσματικά την ενεργό γήρανση και να αυξήσει την προσληψιμότητα ατόμων προχωρημένης ηλικίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι το BASE βασίστηκε στο έργο Pro-Dialogue και καρπώθηκε ορισμένα από τα βασικά του αποτελέσματα. 


 

RIPE (Regional Innovation For Peloponnese)

Περιγραφή:
Αντικείμενο του έργου ήταν η εφαρμογή της καινοτομίας στην εκπαίδευση και την ενημέρωση σε σχέση με τις νέες τεχνολογίες και αποδέκτες επιχειρηματίες, πολίτες και σπουδαστές της Περιφέρειας Πελοποννήσου συμπεριλαμβανομένου του Ν. Μεσσηνίας.

Υπεύθυνος φορέας:
Περιφέρεια Πελοποννήσου


 

Copyright © 2023 ΕΤΑΠ Πελοποννήσου & Ιονίων Νήσων. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.