Η ΕΤΑΠ Πελοποννήσου & Ιονίων Νήσωνστο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στη δράση ανέργων αποφοίτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ ηλικίας έως 29 ετών (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 12/2014), υλοποιεί επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης συνολικής διάρκειας 600 ωρών. Η δράση χρηματοδοτείται από το ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

 Σκοπός της δράσης είναι η βελτίωση των προσόντων και των επαγγελματικών δεξιοτήτων των αποφοίτων Παν/μίων / ΤΕΙ για τη διευκόλυνση ένταξής τους στην αγορά εργασίας και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον και γενικότερα η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.

Συνολικά αναμένεται να ωφεληθούν περίπου 7.000 άνεργοι. Αναλυτικότερα, στο πλαίσιο της Δράσης θα υλοποιηθεί μια ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων η οποία θα περιλαμβάνει:

•Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης εκατόν είκοσι (120) ωρών

Πατήστε εδώ για να δείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα.

•Πρακτική άσκηση των ωφελούμενων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας διάρκειας 480 ωρών

•Συμπληρωματικές Υπηρεσίες Υποστήριξης και Συμβουλευτικής οι οποίες συνίστανται σε:

α) στη διάγνωση και κατάλληλη σύζευξη των εκπαιδευτικών αναγκών / δεξιοτήτων των καταρτιζομένων με τις ανάγκες των επιχειρήσεων,

β) στην τοποθέτηση, παρακολούθηση και εποπτεία του καταρτιζόμενου από τον πάροχο κατάρτισης στην επιχείρηση πρακτικής άσκησης, μέσω του επόπτη Πρακτικής και

γ) σε επιπρόσθετες υπηρεσίες για την δυνητική τοποθέτηση του σε θέση εργασίας.

Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται σε 2.400€ (4€/ώρα) το οποίο και θα καταβληθεί σε δύο (2) δόσεις.

Τα στοιχεία των Παρόχων Κατάρτισης της ανωτέρω Πράξης βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα www.voucher.gov.gr.

Όλοι οι ωφελούμενοι θα πρέπει να επιλέξουν ΑΜΕΣΑ και το αργότερο μέχρι τις 29/05/2015 τους παρόχους με τους οποίους θα συνεργαστούν. Με τη χρήση του αριθμού ΚΑΥΑΣ τους (δεν εκδίδεται επιταγή κατάρτισης) θα γίνει από τον πάροχο της επιλογής τους ο έλεγχος των στοιχείων τους, προκειμένου να ενεργοποιηθεί η ΕΠΙΤΑΓΗ τους.

Σημείωση: Οι άνεργοι (α) δεν επιτρέπεται να παρακολουθούν ή να έχουν παρακολουθήσει άλλο συγχρ/μενο από το ΕΚΤ πρόγραμμα κατάρτισης κατά το τελευταίο δίμηνο που προηγείται της υποβολής της αίτησης συμμετοχής και (β) να μην έχουν μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.

 

Copyright © 2023 ΕΤΑΠ Πελοποννήσου & Ιονίων Νήσων. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.